Shape

Ethic - Invest

  • Home
  • Ethic - Invest

Ethic - Invest

ផ្តល់អត្ថន័យដល់ការវិនិយោគរបស់អ្នកអ្នកជាជនជាតិខ្មែររឺជាជនបរទេស? តើអ្នកមានបំណងដាក់ប្រាក់សន្សំជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់នៅក្នុងស្ថាប័នមួយដែលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច នៃគ្រួសារ និងអាជីវកម្មដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមដែរទេ? ដាក់សន្សំប្រកបដោយគុណតម្លៃទៅកាន់សង្គម ជាមួយនឹងគម្រោងសន្សំ Ethic-Invest

> អត្រាការប្រាក់ ៤.០០% ក្នុងមួយឆ្នាំ សម្រាប់ការសន្សំរយៈ ៦ ខែនិង ៩ខែ។ អត្រារការប្រាក់ ៥,៧៥% ក្នុងមួយឆ្នាំ សម្រាប់ការសន្សំរយៈ ១២ ខែនិងខ្ពស់ជាងនេះ*
>ការបិទមុនពេលកំណត់អាចធ្វើទៅបានគ្រប់ពេលវេលាជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ ១.០០% ក្នុងមួយឆ្នាំ
>ពន្ធកាត់ទុកសម្រាប់និវាសនជន៖ ៦%
>ឥតគិតថ្លៃនូវការផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងធនាគារ ឬក៏ជាចេញមូលប្បទានបត្រពេលដល់កាលកំណត់ដកប្រាក់
>ងាយស្រួលពិនិត្យ គ្រប់គ្រង និងធ្វើប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ តាមរៈ កម្មវិធីទូរស័ព្ទ Amret Mobile App ដោយឥតគិតថ្លៃ
>ទទួលបានការបម្រើសេវា VIP នៅតាមសាខាក្នុងតំបន់ភ្នំពេញ (ដូចជាសាខាបាក់ទូក ទួលគោក ផ្សារកណ្តាល និងសាខាទួលទំពូង)
> ទទួលបានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងសង្គមយ៉ាងលម្អិត ដើម្បីលោកអ្នកវាស់ស្ទង់ពីផលប៉ះពាល់នៃទឹកប្រាក់ដែលអ្នកបានវិនិយោគ ឬសន្សំ

Tab 2 Content

Tab 3 Content

Key Benefits

​​​​​​​
Confidentiality
Your info is confidential to both public and the bank.

​​​​​​​
High Account Accessibility
Your info is confidential to both public and the bank

​​​​​​​
Paperless and Effortless
Your info is confidential to both public and the bank

Key Features

Maximum Loan Amount Interest rate Loan Term
KHR 400,000,000 0.9% - 1.5% 3 - 60 Months
USD 100,000
​THB 3,200,000

Frequently Asked Questions

What is Business Loan ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit ametcteturs adipiscing elieiusi ncididunt ut labore et dol oremagna. Lorem ipsum dolor sit ametcteturs adipiscing elieiusi ncididunt ut labore et dol oremagna. Lorem ipsum dolor sit ametcteturs adipiscing elieiusi ncididunt ut labore et dol oremagna.

For Amret Bank’s Business Loan, is there any requirement?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit ametcteturs adipiscing elieiusi ncididunt ut labore et dol oremagna. Lorem ipsum dolor sit ametcteturs adipiscing elieiusi ncididunt ut labore et dol oremagna. Lorem ipsum dolor sit ametcteturs adipiscing elieiusi ncididunt ut labore et dol oremagna.

How can I apply for Business Loan ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit ametcteturs adipiscing elieiusi ncididunt ut labore et dol oremagna. Lorem ipsum dolor sit ametcteturs adipiscing elieiusi ncididunt ut labore et dol oremagna. Lorem ipsum dolor sit ametcteturs adipiscing elieiusi ncididunt ut labore et dol oremagna.

How will I know if my Business Loan had been approved ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit ametcteturs adipiscing elieiusi ncididunt ut labore et dol oremagna. Lorem ipsum dolor sit ametcteturs adipiscing elieiusi ncididunt ut labore et dol oremagna. Lorem ipsum dolor sit ametcteturs adipiscing elieiusi ncididunt ut labore et dol oremagna.

Related Products